Mama's last hug : animal emotions and what they tell us about ourselves的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Mama's last hug : animal emotions and what they tell us about ourselves'的所有版本
格式
显示的版本共有43 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Mama's last hug : animal emotions and what they... 著者: F B M de Waal
著者: F B M de Waal
  打印图书
英语
2020
 
New York, NY : W.W. Norton & Company
 
2. L'ultimo abbraccio : cosa dicono di noi le emozioni... 著者: Frans De Waal
著者: Frans De Waal
  打印图书
意大利语(Italian)
2020
 
Milano : R. Cortina
 
3. Mama, saigo no hōyō : watashitachi ni dōbutsu... 著者: F B M de Waal
著者: F B M de Waal; Yasushi Shibata
  打印图书
日语
2020
 
紀伊國屋書店, Tōkyō : Kinokuniya shoten
 
4. Mama saigo no hōyō : watashitachi ni dōbutsu... 著者: Frans de Waal
著者: フランス・ドゥ・ヴァール. Frans de Waal; Yasushi Shibata
  打印图书
日语
2020
 
紀伊国屋書店, Tōkyō : Kinokuniyashoten
 
5. La dernière étreinte : le monde fabuleux des... 著者: Frans de Waal
著者: Frans de Waal; Cécile Dutheil de La Rochère
  打印图书
法语
2020
 
[Paris] : Les Liens qui libèrent
 
6. Mámino poslední objetí : co nám emoce zvířat prozrazují... 著者: Frans de Waal
著者: Frans de Waal; Klára Mathé
  打印图书
捷克语(Czech)
2020
Vydání první
 
Praha : Práh
 
7. Mama's last hug : animal emotions and what they... 著者: F B M de Waal
著者: F B M de Waal
  打印图书
英语
2020
 
London : Granta
 
8. Mama's last hug : animal emotions and what they... 著者: F B M de Waal
著者: F B M de Waal
  打印图书
英语
2019
First edition
 
New York : W.W. Norton & Company
 
9. Mama's last hug : animal emotions and what they... 著者: F B M de Waal
著者: F B M de Waal
  打印图书
英语
2019
 
London : Granta
 
10. Mama's last hug : animal emotions and what they... 著者: F B M de Waal
著者: F B M de Waal
  打印图书
英语
2019
 
London : Granta
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.