Cent'anni di solitudine의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Cent'anni di solitudine' > 'Persian'에 대한 모든 판 보기
형식
검색 수정
연도
언어
판 표시 61 - 6
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판
1. Ṣad sāl tinhāīȳ 저자: Gabriel García Márquez
저자: Gabriel García Márquez; Kiyūmars̲ Pārsāy
  인쇄본 : 소설
Persian
2013
Chāpi-22
 
آرىابان، Tihrān : Ārīābān
 
2. Ṣad sāl tanhāyī 저자: Gabriel García Márquez
저자: گارسيا ماركز، گابريل. Gabriel García Márquez; Zuhrih Rūshanfikr
  인쇄본 : 소설
Persian
2013
Chāp-i 3
 
انتشارات مجىد،, Tihrān : Intishārāt Majīd
 
3. Sad sāl tanhāʼi 저자: Gabriel García Márquez
저자: Gabriel García Márquez
  인쇄본 : 소설
Persian
2003
 
Tihrān : Intishārāt -i Shirin
 
4. Sad sāl tanhā-ʼī 저자: Gabriel García Márquez
저자: Gabriel García Márquez
  인쇄본 : 소설
Persian
2003
Chāp-i 6
 
Tihrān : Nashr-i Shīrīn
 
5. [Cien años de soledad 저자: Gabriel García Márquez
저자: Gabriel García Márquez
  인쇄본 : 소설
Persian
1999
 
Barcelona : Mondadori
 
6. Ṣad sāl-i tanhāyī = One hundred years of solitude 저자: Gabriel García Márquez
저자: Gabriel García Márquez
  인쇄본 : 소설
Persian
1999
Chāp-i 5
 
انتشارات محىط، Tihrān : Intishārāt-i Muḥīṭ̣
 
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.