Cent'anni di solitudine的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Cent'anni di solitudine' > '波斯语(Persian)'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
显示的版本共有6 种,这里是1 - 6
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Ṣad sāl tinhāīȳ 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Kiyūmars̲ Pārsāy
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
2013
Chāpi-22
 
آرىابان، Tihrān : Ārīābān
 
2. Ṣad sāl tanhāyī 著者: Gabriel García Márquez
著者: گارسيا ماركز، گابريل. Gabriel García Márquez; Zuhrih Rūshanfikr
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
2009
Chāp-i 1
 
انتشارات مجىد،, Tihrān : Intishārāt Majīd
 
3. Sad sāl tanhāʼi 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
2003
 
Tihrān : Intishārāt -i Shirin
 
4. Sad sāl tanhā-ʼī 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
2003
Chāp-i 6
 
Tihrān : Nashr-i Shīrīn
 
5. [Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
1999
 
Barcelona : Mondadori
 
6. Ṣad sāl-i tanhāyī = One hundred years of solitude 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
1999
Chāp-i 5
 
انتشارات محىط، Tihrān : Intishārāt-i Muḥīṭ̣
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.