Cluj-Napoca : inima Transilvaniei的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Cluj-Napoca : inima Transilvaniei'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
  • 1997
语种
  • 罗马尼亚语(Romanian)
显示的版本共有8 种,这里是1 - 8
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Dorin Alicu
著者: Dorin Alicu; Gheorghe-Corneliu Lazarovici; Constantin Pop; Corina Gavriluţ;
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca : Studia
 
2. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Gheorghe Lazarovici
著者: Gheorghe Lazarovici; Ionel-Nicu Dragos; et al
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca Studia
 
3. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Gheorghe Lazarovici
著者: Gheorghe Lazarovici; et al
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca : Ed. Studia
 
4. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Gheorghe Lazarovici
著者: Gheorghe Lazarovici; et al
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca Studia
 
5. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Gheorghe Lazarovici
著者: Gheorghe Lazarovici;
  电子图书 : 文献
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca : Editura "Studia"
 
6. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Gheorghe Lazarovici
著者: Gheorghe Lazarovici;
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca : Editura "Studia"
 
7. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei 著者: Gheorghe Lazarovici
著者: Gheorghe Lazarovici;
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca : Editura "Studia"
 
8. Cluj-Napoca : inima Transilvaniei   打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
1997
 
Cluj-Napoca : Ed. Studia
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.