Fotó - város - történet的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Fotó - város - történet'的所有版本
格式
缩小搜索范围
年份
语种
  • 匈牙利语(Hungarian)
显示的版本共有3 种,这里是1 - 3
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Fotó-város-történet 著者: Károly Kincses
著者: Károly Kincses; P Tibor Sándor
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1999
 
Kecskemét : Magyar Fotográfiai Múzeum
 
2. Fotó - város - történet 著者: Kincses Károly
著者: Kincses Károly; Sándor P. Tibor.
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1998
 
[Kecskemét] : M. Fotográfiai Műz. ; [Budapest] : FSZEK
 
3. Foto-város-történet 著者: Károly Kincses
著者: Károly Kincses; P Tibor Sándor
  打印图书
匈牙利语(Hungarian)
1998
 
Budapest : Magyar Fotográfiai Múzeum : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.