Hundert Jahre Einsamkeit : Roman的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Hundert Jahre Einsamkeit : Roman' > '2000'的所有版本
格式
显示的版本共有45 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书  
2000s
4a ed
 
Barcelona : Bruguera
 
2. Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Jacques Joset
  打印图书 : 小说
西班牙语
2000
10a ed
 
Madrid : Ed. Cátedra
 
3. Cien anos de soledad 著者: Gabriel Garcia Marquez
著者: Gabriel Garcia Marquez
  打印图书 : 小说
西班牙语
2000
 
Barcelona : Plaza & Janes
 
4. Trăm năm cô đơn : tiẻ̂u thuyé̂t 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Quó̂c Dũng Nguyẽ̂n; Trung Đức Nguyẽ̂n; Đình Lợi Phạm
  打印图书 : 小说
越南语(Vietnamese)
2000
In là̂n thứ 4
 
Hà Nội : Văn học
 
5. Paengnyŏn tongan ŭi kodok 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Chŏng-hyo An; Uk-tong Kim
  打印图书 : 小说
韩语(Korean)
2000
2-p'an
 
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Munhak Sasangsa
 
6. Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书 : 小说
西班牙语
2000
 
México, D.F. : Diana
 
7. Un veac de singuratate : [roman] 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Mihnea Gheorghiu
  打印图书
罗马尼亚语(Romanian)
2000
 
Bucuresti : RAO
 
8. Tram nam co don : tieu thuyet 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Trung Duc Nguyen; Dinh Loi Pham; Quoc Dung Nguyen
  打印图书 : 小说
越南语(Vietnamese)
2000
Tai ban
 
Ha Noi : Van Hoc
 
9. Sto let odinočestva : romany 著者: Gabriel' Garsia Markes
著者: Gabriel' Garsia Markes; M I Bylinkinaja
  打印图书
俄语
2000
 
Sankt-Peterburg : Izd. Azbuka
 
10. Sto let odinočestva : romany 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; N Butyrinja
  打印图书
俄语
2000
 
Moskava : Izdat. Eksmo-press
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.